REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOPU DOMIVOSPORT.CZ

 

Domivosport s.r.o

Adresa: Levická 1605, 949 01 Nitra

IČ: 50223267

Obchodní rejstřík Okresního soudu Nitra, odd. Sro, vl.č.40367/N

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ ONLINE

 

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Společnost Domivosport sro, sídlo: Levická 1605, 949 01 Nitra, IČO: 50223267 (dále jen "Prodávající") provozuje internetový obchod (dále jen "e-shop"), ve kterém nabízí svým zákazníkům zboží ke koupě na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku.

1.2 Prodej zboží prostřednictvím e-shopu je upraven ve Všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího (dále jen "VOP").

1.3 Tento reklamační řád navazuje a doplňuje VOP.

1.4 Reklamační řád popisuje spolupráci mezi kupujícím a Prodávajícím s ohledem na případné vady zboží, jejich uplatnění a nároky, které z nich plynou.

1.5 Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a VOP ještě před objednáváním zboží. Objednáním zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

1.6 Jako doklad o koupě vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka). Není-li vystaven samostatný záruční list, slouží jako záruční list příslušný nákupní doklad (dále jen „záruční list“).

1.7 Vyloučení podnikatelů

Tento reklamační řád se nevztahuje na nákup zboží podnikateli, kteří kupují zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti dle VOP. Práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího - podnikatele týkající se vad zboží je upravena v obchodním zákoníku SROV.

1.8 Kromě práva na uplatnění reklamace Prodávající poskytuje kupujícím možnost výměny nepoužitého zboží do 14 dnů od převzetí z jakéhokoli důvodu. Podmínky jsou blíže upraveny ve VOP.

 

II. Délka záruky

2.1 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2.2 Zákonná záruční doba je 24 měsíců, na používaný produkt je 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím, kromě výrobků na kterých je záruční doba vyznačena dobou spotřeby, resp. dobou použitelnosti, nebo dobou minimální trvanlivosti. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

2.3 Prodávající může zákonnou dobu prodloužit. Délka prodloužené záruční doby je vždy vyznačena na záručním listu. Pokud v záručním listě není vyznačena jiná záruční doba, platí lhůta 24 měsíců.

2.4 Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občianským zákonníkom č.40/1964 S.z. § 619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. ( Při prodloužené lhůtě se reklamace řídí výhradně tímto řádem.)

2.5 Zlevněné zboží

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebování, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající může tuto dobu dohodou s kupujícím zkrátit, ne však na méně než 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, kvůli kterým byla nižší cena sjednána.

2.6 Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, pro kterou platí záruční doba, zaniknou, nebudou-li uplatněny v záruční době.

 

III. Záruční podmínky

3.1 Prodávající odpovídá za to, že zboží má při prodeji stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat platným technickým normám.

3.2 Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

3.3 Výjimky ze záruky

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím zboží nebo z důvodu vyšší moci, živelné události apod. ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) používáním zboží v neodpovídajících podmínkách,

c) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými principy,

d) provedením nekvalifikovaných zásahů či změnou parametrů.

3.4 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

3.5 Pokud Prodávající při koupě zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto Prodávající neodpovídá za jeho případné vady. Pokud však o případných vadách daru ví, je povinen na ně zákazníka při nabídce daru upozornit. Má-li dar vady, na které Prodávající zákazníka neupozornil, je zákazník oprávněn jej vrátit. Pokud zákazníkovi vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit Prodávajícímu vše, co obdržel, tzn. i zboží přijaté jako dar.

3.6 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky a zboží. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná (s výjimkou, že je objednávka vyřizována více dodávkami) nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v prodávajícím protokolu přepravce.

3.7 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno okamžitě oznámit e-mailem na adresu: eshop@skidomivo.sk, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.8 Místo reklamace

Místem pro uplatnění reklamace v SR je:

(I) Domivosport s.r.o., Levická 1605, 949 01 Nitra

(II) zboží lze reklamovat i osobně na prodejně Domivosport, Levická 1605, 949 01 Nitra

3.9 Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat přepravní službou na adresu Domivosport s.r.o., Levická 1605, 949 01 Nitra. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii reklamačního listu, podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu a vady zboží.

3.10 Kupující prokáže platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, také je třeba doložit doklad o reklamaci. Na reklamačním listu musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

3.11 Prodávající má právo odmítnout přijmout zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěny nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží do reklamačního procesu.

 

IV. Způsob vyřízení reklamace

4.1 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

4.2 Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada pouze součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

4.3 Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit zboží s vadou za zboží bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

4.4 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

4.5 Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po jejím odstranění zboží řádně užívat.

4.6 Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

4.7 Má-li kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.

4.8 Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech jak je uvedeno výše.

4.9 Určení způsobu

Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z práv spotřebitel uplatňuje, je Prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

4.10 Vyřízení reklamace

Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

Za vyřízení reklamace se považuje:

(I) předání nebo odeslání nového nebo opraveného zboží kupujícímu, popř. odeslání informace, že je zboží připraveno k vyzvednutí,

(II) odeslání finančních prostředků odpovídajících slevě z ceny zboží či vrácené kupní ceně kupujícímu, popř. odeslání informace pro kupujícího, že příslušná částka je pro něj připravena k vyzvednutí.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

4.11 Reklamace do 12 měsíců od koupě

Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupi, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace, nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

4.12 Reklamace po 12 měsících od koupě

Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupi a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží k odbornému posouzení. Je-li zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

4.13 Náklady na odborné posouzení

Pokud spotřebitel zašle zboží na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese vždy Prodávající, tedy po celou délku záruční doby bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

Je-li však zboží zasláno na odborné posouzení jiné než určené osobě, tedy znalci nebo autorizované, notifikované nebo akreditované osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady je Prodávající povinen uhradit spotřebiteli pouze v případě, že odborné posouzení prokáže odpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace.

4.14 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi potvrzení. Tímto potvrzením je kopie reklamačního protokolu. V tomto potvrzení by měl být kromě kontaktních údajů prodávajícího a spotřebitele uveden popis vady a zda spotřebitel požaduje opravu, výměnu, odstoupení od smlouvy nebo slevu z kupní ceny, v závislosti na povaze vady, jakož i datum uplatnění reklamace.

4.15 Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, příkladem telefonicky, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli co možná nejdříve, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem, ku příkladu e-mailem.

4.16 Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace nebo sms zpráva nebo e-mailová zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání.

4.17 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

 

V. Součinnost kupujícího

5.1 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladně jakoukoli součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže zboží).

5.2 Kupující je také povinen dodat zboží při uplatnění reklamace čisté v řádném obalu v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

5.3 Kupující si je povinen převzít zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyrozumění o jejím provedení.

 

VI. Alternativní řešení sporu

6.1 Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, pokud Prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

6.2 Orgánem alternativního řešení sporů je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p.p. 29

827 99 Bratislava 27

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Adresa pro podávání podání v elektronické podobě: ars@soi.sk, adr@soi.sk

Spotřebitel může využít k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů a k získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) také webovou stránku  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tento reklamační řád je platný od 01.05.2022.

7.2 Prodávající si vyhrazuje právo změnit reklamační řád bez předchozího upozornění umístěním jeho nového znění na internetových stránkách e-shopu.

7.3 Kupující při odeslání objednávky zboží z e-shopu Prodávajícího potvrzuje souhlas s tímto platným reklamačním řádem.

 

Vážíme si vaše soukromí

Tato stránka používá cookies, aby vám poskytla skvělý zážitek z prohlížení. Všechny důležité informace naleznete na stránce Cookies. Nevyhnutné cookies jsou automaticky zapnuté. Pokud souhlasíte s přijetím všech cookies, které se nacházejí na tomto webu, můžete to potvrdit tlačítkem “Souhlasím a pokračovat“. Pokud chcete svoje nastavení upravit, klikněte na tlačítko “Upravit nastavení cookies“.